skip to Main Content

Risikofaktorer er en fellesbetegnelse brukt om forhold som øker faren for at personer utvikler problemer. Hver dag blir noen barn og unge i Norge utsatt for omsorgssvikt, mishandling eller vold i sine hjem eller på andre arenaer der de oppholder seg. Foruten den utrygghet, frykt og smerte som barnet opplever i selve situasjonen, har opplevelsene i mange tilfeller konsekvenser for barnets videre liv.

Konsekvensene kan komme i form av redusert livskvalitet, fysiske og psykiske helseproblemer, avbrutt utdanning, svakere arbeidslivstilknytning eller økt kriminalitet. I de verste tilfellene mister barn livet som følge av mishandling eller vedvarende omsorgssvikt.

Noen faktaopplysninger fra NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring:

  • I Norge sendes det ca. 58 000 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten hvert år. Dette utgjør ca. 5-8 prosent av alle barn i Norge.
  • 135 000 barn har minst én forelder med en alvorlig psykisk lidelse eller alvorlig alkoholmisbruk.
  • Ca. 21 % av ungdommer har opplevd mild vold fra minst en forelder i oppveksten. 7 % har opplevd grov vold, dvs. slag med knyttneve, gjenstand eller juling.
  • Mild vold er relativt tilfeldig fordelt i befolkningen.
  • Det er like skadelig å være vitne til vold som å utsettes for vold selv.

Barn med risiko for å utvikle vansker og utviklingsforstyrrelser grunnet deres omsorgssituasjon har ikke tid til å vente. De aller fleste av disse barna og familiene deres kan få hjelp slik at deres livssituasjoner kan bedres. Tidlig hjelp er god hjelp, og små barn er mer påvirkelige og mottagelige for hjelp enn eldre barn. Hvis et barn fanges opp som to- til fireåringer, kan de få hjelp før de utvikler alvorlige lidelser (Øyvind Kvello: Må gripe inn før det er for sent).

Hvilke risikofaktorer kan være skadelige for et barn?

Barn som vokser opp med foreldre som har psykiske vansker, rusmiddelbruk, voldsutøvelse i familien eller seksuelle overgrep er alle i en risikogruppe for å kunne få en skjev utvikling. Dette gjelder også barn som lever i langvarige konfliktforhold mellom foreldre, med foreldre som har lavt evnenivå, eller i en familie med vanskelige økonomiske forhold.

Foreldre som selv har vokst opp med omsorgssvikt i oppveksten kan ha vansker med egen omsorgsutøvelse. Andre risikofaktorer er foreldre som har eller har vært i et kriminelt miljø, belastet nærmiljø, rus og arbeidsledighet, samt lite støttende venne- eller familienettverk, ustabilitet i hvem som har omsorgen for barnet, og gjentatte flyttinger.

Barna kan være risikoutsatt i sitt omsorgsmiljø både før og etter fødsel, og gjennom hele oppveksten. Barna kan også være utsatt for individuelle risikofaktorer som lav fødselsvekt, vanskelig temperament, genetisk sårbarhet, spesifikke handikap, store omsorgsbehov eller dårlig utviklet språk slik at det er vanskelig å forstå barnas signaler/uttrykk etc.

Barn med særskilte omsorgsbehov har økt risiko for omsorgssvikt og vold. Det er mer krevende og utfordrende for foreldre å gi omsorg til barn med særskilte omsorgsbehov. Det kreves bedre foreldreferdigheter både med tanke på sensitivitet og forståelse av barnas behov.

Back To Top