skip to Main Content

Forebyggende innsats for å legge til rette for et trygt oppvekstmiljø

Alle kommuner har ansvar for å legge til rette for et trygt oppvekstmiljø, og for å forebygge psykiske og sosiale problemer hos barn. Forebyggende innsats er forankret i en rekke lovverk og fordelt på mange offentlige tjenester og aktører. Virksomheter som er rettet mot barn og unge er omfattet av et generelt lovverk. I tillegg er det særlover som regulerer virksomheten, for eksempel barnevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Tverrfaglig samarbeid og koordinering mellom tjenestene i Tinn kommune

Gode forhold for tverrfaglig samarbeid og koordinering mellom tjenestene er en avgjørende faktor for å lykkes. De kommunale tjenestene som arbeider med barn og unge i Tinn kommune er underlagt ulike enheter og ansvaret er ulikt fordelt. Tjenestene samarbeider når det er behov for det i enkeltsaker, men kommunen mangler i dag strukturer og systemer som tydeliggjør ansvar og arbeidsfordeling den enkelte tjeneste har for utsatte barn og unge. Det foreligger heller ikke en plan for hvordan samarbeidet og samhandlingen mellom de ulike tjenestene skal være.

Tinn kommune har behov for å samordne instanser og prosjekter knyttet til utsatte barn, i en kommunal modell, Felles barn – felles ansvar. Helhetlig innsats.

Den kommunale modellen Felles barn – felles ansvar. Helhetlig innsats.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gir støtte til kommuner som utvikler og implementerer kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Denne tilskuddsordningen er etablert for å støtte kommunenes arbeid med å gi barn og unge riktig hjelp til riktig tid. Gjennom utvikling av en helhetlig samhandlingsmodell kan kommunen:

  • Kartlegge og systematisere kompetanse og tiltak i kommunen
  • Utvikle bedre verktøy for å identifisere og følge opp utsatte barn og familier
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet på tvers av tjenester og nivåer
  • Gi ansatte økt kunnskap og kompetanse i arbeidet med utsatte barn
  • Styrke brukermedvirkning i arbeidet med barn og familier

Ønsket effekt av modellen

Den ønskede effekten av å ha en kommunal modell er å øke bevissthet og kompetanse om hvordan ansatte i Tinn kommune skal se og hvordan en skal handle når det gjelder barn som bekymrer. Modellen skal bidra til at relevant kunnskap og hjelpetiltak er tilgjengelig til enhver tid. Alle skal kunne «klikke» seg inn i modellen å få den informasjonen man trenger for å handle. Det vil også være en modell som stadig kan utvikles, og som vil være i bevegelse.

Back To Top