skip to Main Content

Innholdsfortegnelse

Nivå 1. Forebygging og tidlig innsats

Nivå 2. Avdekking eller mistanke om at krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering

Nivå 3. Tiltaksfasen

Nivå 4. Tverrfaglig samarbeid i enkeltsaker

Nivå 1. Forebygging og tidlig innsats

Forebygging og tidlig innsats på kommunenivå

Lovverk

Opplæringsloven § 9 A-2 sier at alle elever har ett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring.

Opplæringsloven § 9 A-3 sier at skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljøet og tryggheten til elevene, slik at krava i eller i medhold av kapitlet blir oppfylt.

Hva

Gjennom Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd jobber skolene i Tinn systematisk, målrettet og forebyggende mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Hvem

Skoleeier, Olweusinstruktør

Verktøy


Forebygging og tidlig innsats på skolenivå

Lovverk

Opplæringsloven § 9 A-3 sier at skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljøet og tryggheten til elevene, slik at krava i eller i medhold av kapitlet blir oppfylt.

Opplæringsloven § 9 A-4 sier at ved alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.

Hva

 • Oransje sone
 • Markering av skolens forebyggende arbeid
 • Gode inspeksjonsrutiner på den enkelte skole
 • Forankring av skolens tidlige innsats og forebyggende arbeid i skolens skolemiljøutvalg
 • Pedagogiske samtalegrupper på den enkelte skolen
 • Veiledningsgruppe for personalet
 • Årlig elevundersøkelse med spørreskjema
 • Opplæring av nyansatte i skolen
 • Opplæring av andre personer som regelmessig oppholder seg på skolen for å yte tjeneste eller service til eleven eller skolen

Hvem

Rektor, Olweusinstruktør kan inviteres med til drøftinger i personalet. Olweusinstruktør gjennomfører årlig elevundersøkelse med spørreskjema.

Verktøy


Forebygging og tidlig innsats gruppenivå

Lovverk

Opplæringsloven § 9 A-3 sier at skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljøet og tryggheten til elevene, slik at krava i eller i medhold av kapitlet blir oppfylt.

Hva

 • Skoleregler mot mobbing – ros og sanksjoner i tråd med skolens ordensreglement
 • Regelmessige klassemøter (lærere og elever) jf. Olweus-programmet og Olweus-standard
 • Foreldremøter med tema knyttet til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring

Hvem

Kontaktlærer

Verktøy


Nivå 2. Avdekking eller mistanke om at krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering

Når det er mistanke om at krenkelser som mobbing skjer

Lovverk

Opplæringsloven § 9 A-4 sier at skolene har en aktivitetsplikt. Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det lar seg gjøre finne egnet tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Hva som er best for elevene, skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå:

 1. Hvilket problem tiltaket skal løse
 2. Hvilke tiltak skolen har planlagt
 3. Når tiltak skal gjennomføres
 4. Hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av tiltaka
 5. Når tiltaka skal evalueres

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd. Det opplyses om klagerett.

Hva

 • Register henstillingen kolleger, andre ansatte eller foreldre, elever og også om den kommer fra deg selv.
 • Prosedyre 1 foreslås brukt når skolen skal undersøke saken om mistanke om at en elever blir utsatt for mobbing, og ikke har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Dersom det som et resultat av undersøkelsen iverksettes tiltak i en sak, skal det lages en aktivitetsplan (.docx).

Hvem

Rektor er ansvarlig for at prosedyrene blir kjent og brukt av personalet ved skolen.

Verktøy


Når det er påvist at krenkelser som mobbing skjer

Lovverk

Opplæringsloven § 9 A-4 sier at skolene har en aktivitetsplikt. Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det lar seg gjøre finne egnet tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Hva som er best for elevene, skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå:

 1. Hvilket problem tiltaket skal løse
 2. Hvilke tiltak skolen har planlagt
 3. Når tiltak skal gjennomføres
 4. Hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av tiltaka
 5. Når tiltaka skal evalueres

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd. Det opplyses om klagerett.

Hva

 • Register henstillingen kolleger, andre ansatte eller foreldre, elever og også om den kommer fra deg selv.
 • Prosedyre 2 foreslås brukt når det er påvist at krenkelser som mobbing, og eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Dersom det som et resultat av undersøkelsen iverksettes tiltak i en sak, skal det lages en aktivitetsplan (.docx).

Hvem

Rektor er ansvarlig for at prosedyrene blir kjent og brukt av personalet ved skolen.

Verktøy


Når det er mistanke om at andre krenkelser som vold, diskriminering og trakassering skjer

Lovverk

Opplæringsloven § 9 A-4 sier at skolene har en aktivitetsplikt. Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det lar seg gjøre finne egnet tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Hva som er best for elevene, skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå:

 1. Hvilket problem tiltaket skal løse
 2. Hvilke tiltak skolen har planlagt
 3. Når tiltak skal gjennomføres
 4. Hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av tiltaka
 5. Når tiltaka skal evalueres

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd. Det opplyses om klagerett.

Hva

 • Noter ned henstillingen kolleger, andre ansatte eller foreldre, elever og også om den kommer fra deg selv.
 • Prosedyre 3 foreslås brukt når det er mistanke om at andre krenkelser som vold, diskriminering og trakassering, og eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Dersom det som et resultat av undersøkelsen iverksettes tiltak i en sak, skal det lages en aktivitetsplan (.docx).

Hvem

Rektor er ansvarlig for at prosedyrene blir kjent og brukt av personalet ved skolen.

Verktøy


Nivå 3. Tiltaksfasen

Utarbeidelse og iverksettelse av tiltakene i aktivitetsplanen

Lovverk

Opplæringsloven § 9 A-4 viser til at skolene har en aktivitetsplikt. Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak.

Opplæringsloven § 5-6 som omhandler Pedagogisk-psykologisk tjeneste, sier at PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.

Hva

 • Dersom det som et resultat av undersøkelsen iverksettes tiltak i en sak, skal det lages en aktivitetsplan.
 • Gå gjennom dokumentasjon fra avdekkingsfasen. Dette inngår som grunnlagsinformasjon i møte med foresatte.
 • Bruk aktivitetsplanen, elev- og foreldresamtaler, samtaler med teamet og kolleger og observasjoner som foreligger.
 • Utarbeid forslag til tiltak.
 • Hvis det er ønskelig kan skolen ta kontakt med PPT, helsestasjon eller kommunens Olweusinstruktør for veiledning i saken på systemnivå.

Hvem

Rektor, kontaktlærer

Verktøy


Planlegge, gjennomføre og evaluere sammen med foresatte

Hva

 • Drøft grunnlagsinformasjon. Det er kan være nyttig for å skape en felles virkelighetsforståelse.
 • Planlegg tiltak og legg frem forslag til en aktivitetsplan.
 • Drøft gjerne alternative tiltak med skoleleder i forkant av møtet. Kjenn handlingsrommet før møtet.
 • Møtet gjennomføres.
 • Ved behov for tiltak i hjemmet eller i fritid involveres andre tjenester for eksempel PPT eller skolehelsetjenesten. Ved behov for bistand fra andre kommunale tjenester fyller dere ut samtykkeskjema (.pdf).
 • Skriv referat og avtal nytt møte.

Hvem

Kontaktlærer og skoleledelsen

Verktøy


Iverksetting av tiltak i skolen

Hva

 • Iverksett skolebaserte tiltak, og gjennomfør tiltaksbeskrivelsen.

Hvem

Ansvarlige for tiltak internt i skolen, og eventuelt hjelpetjenestene. Skoleleder holdes fortløpende orientert.

Verktøy


Evaluering

Hva

 • Evaluer aktivitetsplanen og behov for ytterligere innsats
 • Lærer evaluerer iverksatte tiltak i forkant av det planlagte møtet med eleven og foresatte
 • Gjør en felles evaluering i selve møtet
 • Skriv referat fra møtet

Hvem

Deltakere i møtet. Skoleleder orienteres.

Verktøy


Avslutte eller fortsette?

Hva

 • Fortsett på nivå 2 eller nivå 3
 • Vurder systemtiltak
 • Ta utgangspunkt i evalueringen
 • Vurder om:  
  • saken skal avsluttes
  • tiltak internt i skolen vedvarer
  • andre lokale tiltak skal iverksettes
  • det er en systemsak
  • det er en sak som trenger en tverrfaglig vurdering. Beslutningen tas i evalueringsmøte med foresatte og tas med i evaluering av aktivitetsplanen.

Hvem

Deltakere i møtet. Skoleleder holdes orientert.

Jobbe videre tverrfaglig? Gå til nivå 4


Nivå 4. Tverrfaglig samarbeid i enkeltsaker

Etablering av tverrfaglig team i enkeltsak

Hva

 • når det er behov for tverrfaglig vurdering/støtte/hjelp i en sak.
 • rektor vurderer og inviterer deltagere til et tverrfaglig team.
 • skolen inviterer til tverrfaglig møte etter avtale med eleven (ta hensyn til elevens alder) og foresatte

Hvem

Lærer, skoleledelse, eleven og foresatte. Representanter fra andre tjenester.

Verktøy

Samtykke til tverrfaglig samhandling (.pdf)


Planlegging, gjennomføring og evaluering av tverrfaglig møte

Hva

Møtet inneholder:

 • analyse og drøfting av grunnlagsinfo (skape felles virkelighetsforståelse)
 • planlegge ytterligere aktuelle tiltak 
 • evaluere beslutningsprosessen
 • avtale nytt møte

Hvem

Skolen inviterer til tverrfaglig møte etter avtale med eleven og foresatte. Representanter fra andre aktuelle tjenester inviteres.

Verktøy

Pedagogisk analyse


Iverksetting og evaluering av eksterne tiltak

Hva

Gjennomføring av koordinert innsats enten i form av sekvensielle eller samtidighet i tiltak. Dette gjennomføres i tråd med prosedyrer/regelverk til den enkelte enhet.

 • drøfting av grunnlagsinfo (skape felles virkelighetsforståelse).
 • planlegge aktuelle tiltak
 • evaluere beslutningsprosessen. Evalueringen bør bygge på et fast evalueringssystem som bygger på analyse av mål og tiltak
 • avtale nytt møte

Hvem

Ansvarlige i de ulike tjenestene som har fått i oppgave å gjennomføre tiltaket. Deltagere i tverrfaglig møte i den aktuelle saken. Eleven og foresatte.

Verktøy

Rutiner/prosedyrer på eget tjenestested


Beslutning

Hva

Dette innebærer beslutning om:

 • avslutte eller fortsette.
 • fortsette på tverrfaglig tjenesteinternt nivå 1, eller melde saken videre
 • iverksette ytterligere systemtiltak

Hvem

Ansvarlige i de ulike tjenestene. Eleven og foresatte.

Verktøy

Rutiner/prosedyrer på eget tjenestested

Back To Top