skip to Main Content
 1. Bruk prosedyren ved mistanke om krenkelser som mobbing.
 2. Hvis konklusjonen er at det som har funnet sted, ikke er mobbing, vurder om det er andre type krenkelser som for eksempel vold, diskriminering, trakassering eller rasisme det handler om.
 3. Anvend definisjonene på vold, diskriminering, trakassering og rasisme:
  • Vold er aggressiv atferd hvor utøver bruker egen kropp eller redskap/våpen for å påføre skaden eller ubehaget. 
  • Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse og hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan være både direkte eller indirekte.
  • Trakassering er en særlig form for diskriminering som kjennetegnes ved sin krenkende og nedverdigende karakter. Det er handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller som har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.
  • Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav.
 4. Konkluder, og hvis det skal iverksettes tiltak skal dette nedfelles i en aktivitetsplan. Mal for aktivitetsplan finner du her (.docx).
Back To Top