skip to Main Content

Rektor er ansvarlig for at prosedyrene blir kjent og brukt av personalet ved skolen.

Følgende fremgangsmåte foreslås brukt når skolen skal undersøke saken om mistanke om at en elever blir utsatt for mobbing, og ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dersom det som et resultat av undersøkelsen iverksettes tiltak i en sak, skal det lages en skriftlig plan for tiltakene. Viser til mal for aktivitetsplan (.docx).

1. Undersøkelse for å kartlegge om det foregår mobbing eller ikke

  • Skolens rektor planlegger og gjennomfører sammen med kontaktlærer en strukturert observasjon av den utsatte eleven og den(de) eleven(e) som eventuelt har blitt oppgitt som mobber(e), eller som man tror er mobber(e). Mal for strukturert observasjon finner du her. Viser også til Olweusgruppens personalveiledning, som også beskriver hvordan en slik observasjon kan planlegges og gjennomføres.
  • Kontaktlæreren gjennomfører en sosiometrisk undersøkelse i klassen for å kartlegge de sosiale relasjonene. Eksempler på hvordan dette kan gjøres, er vist i Olweusgruppens personalveiledning.
  • Kontaktlærer undersøker i inspeksjonsloggen om det tidligere har vært registrert episoder med de(n) aktuelle eleven(e).
  • Kontaktlærer forhører seg med sine kolleger om de har lagt merke til noe spesielt, og ber dem å holde et ekstra godt øye med den aktuelle eleven.
  • Kontaktlærer tar kontakt med foreldre/foresatte til eleven for å få mer informasjon.
  • Kontaktlærer tar opp temaet mobbing og mistrivsel på skolen i klassemøte, og ber elevene skrive ned hva de tenker om dette i sin gruppe og ellers på skolen.
  • Kontaktlærer har samtaler de elevene en tenker er involverte, eventuelt i kombinasjon med skriftlig arbeid fra elevene.
  • I spesielle tilfeller kan de også være aktuelt å be eleven som har mistanke om blir mobbet eller som andre hevder er utsatt for mobbing, om å skrive logg for å få konkret informasjon.
  • Skolen kan konferere med PPT eller kommunens Olweusinstruktør dersom en er i tvil hvilke av disse tiltakene som er hensiktsmessige i den aktuelle saken.

2. Vurdering og konklusjon

Etter at observasjon og undersøkelser er gjennomført, må det foretas en konkluderende vurdering om det som har funnet sted, eller noe annet.

Denne konklusjonen er at det som har funnet sted skal vurderes om det kan være en form for krenkelse som mobbing, og om saken dermed må følges opp etter prosedyrene for andre krenkelser (se prosedyren «Ved andre krenkelser») Dersom det konkluderes med at det har funnet sted krenkelser som mobbing, eller dersom skolen har så sterke indisier at man ønsker å konfrontere dem man har mistanke rettet mot, må det iverksettes oppfølgingstiltak. Disse tiltakene skal beskrives i en aktivitetsplan. Mal for aktivitetsplan finner du her (.docx).

Konfronterende samtale med reservasjon

Det må videre avholdes en konfronterende samtale i tråd med prosedyre 2, men med forbehold om at skolens mistanke kan være feilaktig. Dersom dette blir klart under samtalen eller i ettertid må skolen beklage seg overfor eleven og til foreldrene og legge saken helt bort. Men samtidig presisere at dette er en del av skolens rutiner for å sikre at alle krenkelser som mobbing blir fanget opp.

Har skolen sterk mistanke uten at en har tilstrekkelig dokumentasjon kan følgende tas opp i en konfronterende samtale:

«Vi har sterk mistanke om at du mobber (navn)».

Presiser at dette ikke baseres på rapportering fra den utsatte, men på informasjon fra flere hold. En sier da hva skolen har tenkt å gjøre av undersøkelser og observasjoner for å følge med samt de oppfølgingssamtaler skolen planlegger å ha med vedkommende eleven, foreldre og den man mener dette går ut over.

Ved eventuell benekting

«Vi hører hva du sier, men vi er ikke sikre på om dette stemmer så vi vil nøye følge opp denne saken på følgende måter…»

Skolen må i slike tilfeller følge ekstra godt opp både den utsatte, og den som mistenkes med observasjoner og oppfølgingssamtaler, særlig med tanke på muligheter for represalier. De foresatte må ha grundig og løpende informasjon om hva og hvorfor skolens følger denne prosedyren.

Back To Top