skip to Main Content

1. Stopp mobbing umiddelbart – der og da

De voksne skal umiddelbart gripe inn og stoppe mobbing. En forelesning om hvordan dette kan gjøres på en god måte finnes i Olweusgruppens personalveiledning.

Ledelsen varsles.

2. Samtale med de(n) som er involvert

Kontaktlærer eller en annen voksen som den aktuelle eleven føler seg trygg på tar kontakt med eleven snarest mulig etter at mobbingen er avdekket. Det må vektlegges at samtalen med den utsatte skjer i trygge omgivelser, i en trygg ramme og i en trygg form. Dersom vedkommende elev ikke er klar for det, kan det voksne spørre om eleven ønsker å fortelle om krenkelsen og hvem som står bak. Kanskje må denne delen av samtalen utsettes noe. Avtal nytt møte.

Konfronterende samtale med de(n) som krenker andre

 • Samtal med en av gangen dersom det er flere og redegjør for hva som vil skje videre.
 • Ha en annen voksen tilstede under samtalen (kontaktlærer, rektor osv.). Skriv et kort referat fra møtet.
 • Informer kontaktlærer dersom han ikke er med på samtalen.

3. Hovedpunkter for organisering av og formen i den konfronterende samtalen

 • Skjermet rom
 • De voksne tar imot eleven med alvor
 • Tydelighet hvorfor eleven er innkalt
 • Ikke spørsmål til eleven i første del av samtalen
 • Ikke voksent sinne
 • Ikke kom med trusler
 • Ikke diskuter om den utsattes eventuelle provokasjon/skyld

4. Hovedpunkter for innholdet i den konfronterende samtalen

 • Sett rammene og forklar rollene til de voksne.
 • Legg frem dokumentasjon.
 • Presenter krav om umiddelbar stans av krenkelsene som mobbing.
 • Presenter konsekvens hvis ikke.
 • Forklar hva skolen gjør videre nå.
 • Sjekk ut at eleven har forstått og hans/hennes holdning til dette.
 • Eventuelt repeter krav om stans og opplys om hva som skal skje videre.
  • Kontakte foreldrene/foresatte (kontaktlærer ringer).
  • Undersøke med lærere, andre voksne og elever hva som observeres av den aktuelle elevens atferd.
  • Tett kontakt med den utsatte, og minst en gang per dag.
 • Represalier vil bli oppdaget, og vil bli sett på som svært alvorlig om det skjer.
 • Avtal nytt møte etter en dag eller to, samt opplyse om at det vil bli satt opp flere oppfølgingsmøter med og uten foreldrene.

5. Følg opp saken

Følg opp saken med nye møter med mobberen og den utsatte til du er helt sikker på at mobbingen opphører.

Informer de involverte foreldrene godt og hyppig.

Når krenkelsen som mobbingen er opphørt og dette er grundig sjekket ut med den utsatte, skal saken avsluttes og alle parter informeres om dette.

6. Sanksjoner

Hvis krenkelsen som mobbingen ikke opphører, må det iverksette ytterligere sanksjoner slik at krenkelsen som mobbing opphører. Sanksjonene må ikke gå utover det som er mulig i følge skolens ordensreglement.

7. Dokumentasjon og oppbevaring

Det skrives en aktivitetsplan. Mal for aktivitetsplan finner du her (.docx).

Det skal fortløpende lages skriftlige referater fra det arbeidet som blir gjort. Når dokumentet gjelder en elevsak skal det oppbevares og lagres i henhold til kommunens arkiv- og saksbehandlingsrutiner.

Back To Top