skip to Main Content

Signalene barna gir kan noen ganger være veldig vage. Vi ansatte må derfor være tett på og ha gode dialoger med barna. De fleste barn som lever i familier med rus og/eller under omsorgssvikt kan være vanskelige å oppdage, og lider i stillhet altfor lenge før de får hjelp.

Signaler på at et barn lever i en situasjon preget av utilstrekkelig omsorg:

Disse signalene kan være tegn på at et barn lever i en situasjon preget av utilstrekkelig omsorg. Barns signaler avhenger av alder. Eksempler på signaler barnet gir kan være:

Emosjonelt/følelsesmessig:

Frykt, angst, mangel på mimikk, tristhet, depresjon, virker engstelig, følelsesmessig ustabil, dårlig impulskontroll, endring i humør og temperament, utagerende atferd, aggressiv atferd, blir innesluttet og stille, endring i barnets selvtillit og oppfatning av egenverdi. Ta barnets egne uttalelser på alvor. Søker ikke trøst, eventuelt søker konstant voksenkontakt. Oppfatning av omverden. Tillit eller mistillit til andre mennesker. Noen av barna blir ukritiske/mangler skepsis til ukjente. Feiltolkning av andres intensjoner.

Sosialt:

Problemer med venner og sosial tilhørighet, beskyttende overfor yngre søsken.

Foreldre-barn-samspill preget av konflikt, lite empati og lite eller overdreven oppmerksomhet.

Kroppslig:

Søvnforstyrrelser, trøtthet, fordøyelsesproblemer, vondt i magen, hodet eller andre steder. Anspenthet i muskler. Blåmerker, spesielt på nedre del av ryggen, rumpen og rundt kjønnsorganer. Formen på blåmerkene er fingerlignende, håndlignende eller kjepp- og reimlignende. Bittmerker, brennmerker, vektendringer, motorisk uro, ufrivillig vannlating og avføring eller endret atferd med tanke på dette. Mye syk. Selvskading. Forsinket utvikling, misforhold mellom evner og ytelser. Barnet kan ha FASD-skader (skader påført barnet i svangerskapet på grunn av mors bruk av alkohol). Stivner eller trekker seg unna når voksne har brå bevegelser.

Atferdsmessig:

Konsentrasjonsproblemer, motorisk uro, knuser og ødelegger ting, overdrevent ansvarlig og tilpasningsdyktig (over-ytere), gråter lett, ikke gjort hjemmearbeid, glemmer mye og har høyt fravær. Regresjon, gåt tilbake i utviklingen. Store vansker med regulering. Slår andre, lyver mye.

Kognitivt:

Forsinket utvikling, manglende respons, spesifikke lærevansker, manglende struktur og fokus.

Samarbeid med hjemmet:

Manglende matpakke, gym-tøy og lignende, dårlig og skittent tøy, manglende tilbakemeldinger fra foreldrene til skolen, barnehagen, SFO og fritidsaktiviteter.

Bagatellisering, ekstremt mange forklaringer. Fornektelse av problemer. Ingen eller dårlig oppfølging med lekser.

Foreldrenes signaler kan være:

Lukter alkohol, virker ruset ved for eksempel å snøvle eller være ”fjerne” når de skal hente barn i barnehagen, sene/raske bevegelser. Lar ofte andre hente barnet, unnviker kontakt med personalet (lite øyekontakt), deltar ikke i møter eller arrangementer, er vanskelige å få tak i eller lignende. Mangler empati for barnet. Pågående, og innretter seg lite etter barnets behov.

Signaler i samspillet mellom barn og foreldre kan være:

Observasjoner av samspill mellom barn og foreldre kan indikere om barn lever i omsorgssvikt. Er samspillet preget av konflikt? Viser foreldrene liten medfølelse og er uoppmerksome mot barnet? Er barnet ekstremt opptatt av foreldrene? Har barnet mye uforutsigbarhet og dårlig rytme i hverdagen? Klarer foreldrene å dekke barnets grunnleggende behov framfor sine egne? Er det en sosialt isolert familie? Foreldrene har vanskelig for å forklare skader hos barnet og kommer med vage beskrivelser av hva som har skjedd. Forklaringer gitt av andre familiemedlemmer stemmer ikke med den forklaringen foreldrene har gitt. Foreldrene kan også påstå at barnet lyver. Signalene kan variere og kan ofte kun oppfattes i kombinasjon med hverandre.

Ved omsorgssvikt trenger ikke barnet vise tydelige symptomer. Hvis du fra før har en mistanke om at ikke alt er som det skal være, må du ikke la deg berolige av et overdrevent ansvarlig og tilpasningsdyktig barn. Det kan her være snakk om den lille voksne, et barn som ikke får lov til å være barn, noe som er et vanlig fenomen i familier med problemer knyttet til rusmiddelmisbruk eller psykisk sykdom.

Husk at barn ivrig forteller om og viser frem skader de har fått under aktiviteter, mens barn som er mishandlet sjeldent er ivrige eller stolte over skadene og merkene.

Back To Top