skip to Main Content

Oversikt over ulike tilbud til barn/unge og deres foreldre i Tinn kommune.

Tilbud 0-6 år

Ressursteam

Tverrfaglig konsultasjonsteam sammensatt av helsestasjon, PPT og barneverntjenesten. Anonyme saker, uforpliktende rådgivning, taushetsplikt.

Ansatte i barnehagen

2 ganger pr. år. De kan i tillegg innkalle til ekstra ressursteam ved behov

Barneverntjenesten, tlf. 35 08 26 40

COS-P Circle of security

Foreldreveiledning. Målet for veiledningen er å utvikle evner og kompetanse til å bygge en trygg relasjon til sine barn.

Foresatte, ansatte i barnehagen

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten, tlf. 35 08 26 40

ICDP – International Child Development Program

Foreldreveiledning. Målet er å styrke foreldrenes omsorgskompetanse.

Foresatte

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten, tlf. 35 08 26 40

ART – Agression replacement training

Trening i sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering.

Førskolebarn

Bofelleskapet, i samarbeid med barnehage, skole eller barneverntjenesten

Fagleder bofellesskapet, tlf. 35 08 26 26

Barneverntjenesten, tlf. 35 08 26 40

Hjemmebesøk til foreldre og nyfødt baby eller barn av
jordmor eller helsesøster. Faste kontroller på helsestasjon før skolestart.

Helsesøstertjenestens lovpålagte kontroller av alle barn. I tillegg kommer de kontroller som følger av utviklingsavvik eller annet.

Barn fra 0-5 år og deres foresatte

Hjemme hos familien og på helsestasjonen på Rjukan og i Tinn Austbygd

Rjukan helsestasjon, tlf. 35 08 29 50

Jordmors vakttelefon, tlf. 90 96 31 50

Skolehelsetjeneste fra 1. trinn på barneskole til 3. trinn på videregående skole

Et lovpålagt tilbud til alle barn/ungdom.

Alle barn/ungdom

Alle skolene i Tinn kommune

Rjukan helsestasjon, tlf. 35 08 29 50

ICDP foreldreveiledning innbakt i helsestasjonens kontrollprogram

Helsesøstertjenestens lovpålagte veiledning av alle foresatte på kontroller av deres barn.

Foresatte til barn fra 0-5 år

Hjemme hos familien og på helsestasjonen på
Rjukan, på Mandheimen og i Tinn Austbygd

Rjukan helsestasjon, tlf. 35 08 29 50

Fast babytreff

Nettverksbygging mellom foreldre. Anledning for babyer å treffe andre babyer.

Foreldre med babyer/småbarn

På Rjukan helsestasjon og i Tinn Austbygd

Rjukan helsestasjon, tlf. 35 08 29 50

Bra mat-kurs i samarbeid med Frisklivssentralen og individuell oppfølging for foreldre med 4-åring med overvektsproblematikk

Tilbud om Bra Mat-kurs til foresatte hvor barn er i ferd med å utvikle eller har utviklet overvekt.
Dette er et samarbeid med frisklivsentralen. Dette gjelder barn 0-5 år samt i skolehelsetjenesten.

Foreldre

Ved behov

Rjukan helsestasjon, tlf. 35 08 29 50

Individuell plan og ansvarsgrupper

Foreldre til barn/unge som har lovbestemt krav på, og ønsker Individuell plan, får tilbud om faste
ansvarsgruppemøter 1-2 ganger i året. Her blir Individuell plan evaluert og oppdatert.

Lovpålagt tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser som trenger koordinerte tverrfaglige tjenester eller har et langvarig behov for tjenester.

Ansvarsgruppemøter 1-2 ganger i året på Rjukan helsehus

Rjukan helsestasjon v/ledende helsesøster, tlf. 35 08 29 50

Psykologisk førstehjelp

Et verktøy i arbeid med barn og unge hvor det er fokus på mestring.

For barn i grunnskole og
på videregående skole

Kontinuerlig

Skolehelsetjenesten

BUP-møter

BUP-Notodden kommer til Tinn 6 ganger i året og veileder psykiatritjenesten, helsestasjonstjenesten, PP-tjenesten og barnevernet.

For ansatte på psykiatri, helsestasjon, Barneverntjenesten og PP-tjenesten.

3 møter på vårhalvåret og 3 møter på høsthalvåret på møterommet på Helsehuset

Psykiatritjenesten, tlf. 35 08 29 98

Spesialpedagogisk hjelp

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn og unge i barnehage og skole som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring.

Foreldre og ansatte i barnehage og barneskole

Ved behov

PP-tjenesten, tlf. 35 08 26 40

Systemrettet arbeid LP

PP-tjenesten gir systemrettet støtte, med råd og veiledning til barnehager og skole om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og bistand med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Ansatte i barnehage og barneskole

Ved behov

PP-tjenesten, tlf. 35 08 26 40

Kontaktordning på skoler

Kontaktordning er drøfting av saker på individ- eller systemnivå, som ikke er henvist til PP-tjenesten. Kan være anonyme, hvis ikke må samtykke fra foreldre innhentes.

Ansatte i skole

Ved meldt behov fra skolen

PP-tjenesten, tlf. 35 08 26 40

Tilbud 7-12 år

Ressursteam

Tverrfaglig konsultasjonsteam sammensatt av helsestasjon, PP-tjenesten og barneverntjenesten. Anonyme saker, uforpliktende rådgivning, taushetsplikt.

Ansatte i skolen og MOT

2 ganger per år på skolene og MOT. De kan i tillegg innkalle til ekstra ressursteam ved behov

Barneverntjenesten, tlf. 35 08 26 40

COS-P Circle of security

Foreldreveiledning. Målet for veiledningen er å utvikle evner og kompetanse til å bygge en trygg relasjon til sine barn.

Foresatte, ansatte i barnehage og skole

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten, tlf. 35 08 26 40

ICDP – International Child Development Program

Foreldreveiledning. Målet er å styrke foreldrenes omsorgskompetanse.

Foresatte

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten, tlf. 35 08 26 40

ART – Agression replacement training

Trening i sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering.

Barn i skolealder

Bofelleskapet, i samarbeid med skole eller barneverntjenesten

Fagleder bofellesskapet, tlf. 35 08 26 26

Barneverntjenesten, tlf. 35 08 26 40

Spesialpedagogisk undervisning

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn og unge i barnehage og skole som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring.

Foreldre og ansatte i
barneskole eller ungdomsskole

Ved behov

PP-tjenesten, tlf. 35 08 26 40

Systemrettet arbeid LP

PP-tjenesten gir systemrettet støtte, med råd og veiledning til skoler om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og bistand med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Ansatte i barneskole eller ungdomsskole

Ved behov

PP-tjenesten, tlf. 35 08 26 40

Kontaktordning på skoler

Kontaktordning er drøfting av saker på individ- eller systemnivå, som ikke er henvist til PP-tjenesten. Kan være anonyme, hvis ikke må samtykke fra foreldre innhentes.

Ansatte i skole

Ved meldt behov fra skolen

PP-tjenesten, tlf. 35 08 26 40

Tilbud 13-18 år

Ressursteam

Tverrfaglig konsultasjonsteam sammensatt av helsestasjon, PP-tjenesten og barneverntjenesten. Anonyme saker, uforpliktende rådgivning, taushetsplikt.

Ansatte i skolen, også videregående, og MOT

2 ganger per år på skolene og MOT. De kan i tillegg innkalle til ekstra ressursteam ved behov

Barneverntjenesten, tlf. 35 08 26 40

COS-P Circle of security

Foreldreveiledning. Målet for veiledningen er å utvikle evner og kompetanse til å bygge en trygg relasjon til sine barn.

Foresatte, ansatte i barnehage og skole

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten, tlf. 35 08 26 40

ICDP – International Child Development Program

Foreldreveiledning. Målet er å styrke foreldrenes omsorgskompetanse.

Foresatte

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten, tlf. 35 08 26 40

ART – Agression replacement training

Trening i sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering.

Barn i skolealder

Bofelleskapet, i samarbeid med skole
eller barneverntjenesten

Fagleder bofellesskapet, tlf. 35 08 26 26

Barneverntjenesten, tlf. 35 08 26 40

Rjukanlys – arbeidstrening

Tilrettelagte arbeidsoppgaver med tett oppfølging av veileder. Mulighet for personlig vekst, utvikling sosialt og arbeidsmessig.

Elever med spesielle oppfølgings- og tilretteleggingsbehov som ikke får fullt utbytte av ordinær undervisning

Interne arbeidsarenaer ved Rjukanlys og hos eksterne samarbeidspartnere

Rjukanlys, tlf. 35 08 06 60

Sommerleir

Leir for alle bosatt i Tinn kommune. Noen deltakerplasser reserveres de som ellers ikke reiser på ferie, eller de NAV og barnevern tenker har ekstra utbytte av å være med.

En leir for de fra 5. til 7. klasse og en leir for de fra og med 8. klasse

I skolens sommerferie. Barneleir på
Jomfruland. Ungdomsleir på Svenner fyr

Ungdomsleder, tlf. 35 08 25 33

Spesialpedagogisk undervisning

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn og unge i barnehage og skole som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring.

Foreldre og ansatte i barneskole eller ungdomsskole

Ved behov

PP-tjenesten, tlf. 35 08 26 40

Systemrettet arbeid LP

PP-tjenesten gir systemrettet støtte, med råd og veiledning til skoler om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og bistand med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Ansatte i barneskole eller ungdomsskole

Ved behov

PP-tjenesten, tlf. 35 08 26 40

Kontaktordning på skoler

Kontaktordning er drøfting av saker på individ- eller systemnivå, som ikke er henvist til PP-tjenesten. Kan være anonyme, hvis ikke må samtykke fra foreldre innhentes.

Ansatte i skole

Ved meldt behov fra skolen

PP-tjenesten, tlf. 35 08 26 40

Bofellesskap

Døgnbemannet botiltak.

Enslige mindreårige flyktninger

Fagleder bofellesskapet, tlf. 35 08 26 26

Tilbud over 18 år

Rjukanlys – arbeidstrening

Tilrettelagte arbeidsoppgaver med tett oppfølging av veileder. Mulighet for personlig vekst, utvikling sosialt og arbeidsmessig.

Elever med spesielle oppfølgings- og tilretteleggingsbehov som ikke får fullt utbytte av ordinær undervisning

Interne arbeidsarenaer ved Rjukanlys og hos eksterne samarbeidspartnere

Rjukanlys v/tilrettelegger, tlf. 35 08 06 60

Tilbud uavhengig av alder

Fokusgruppemøte for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser

Fokusgruppemøte hvor det evalueres og drøftes ønsker/behov for avlastning for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser.

Årlige evalueringsmøter for foresatte og ansvarlige i Tinn kommune for levering av tilbud til barn med funksjonsnedsettelse og deres foreldre.

På Helsehuset, ett møte hver høst

Ledende helsesøster,  koordineringsansvarlig Rjukan helsestasjon, tlf. 35 08 29 50

Rammemøte om ansvarsgrupper

Administrative møter hvor arbeidet med ansvarsgrupper – IP, ressursteam, boligsosial plan og andre tema som angår tilbudet rundt barn med funksjonsnedsettelser og deres foresatte evalueres.

Representanter fra administrativ ledelse og fagledelse i Tinn kommune og fra Rjukan videregående skole

På helsehuset, årlig i mai/juni

Ledende helsesøster,  koordineringsansvarlig Rjukan helsestasjon, tlf. 35 08 29 50

Opplæring i ART Agression replacement

Trening i sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering.

Ansatte som jobber med barn og unge

Fagleder bofellesskapet, tlf. 35 08 26 26

NAV

Ulike tilbud som kan hjelpe barn, unge og voksne

NAV sentralt, tlf. 55 55 33 33

Frivilligsentralen

Har en oversikt over alle frivillige organisasjoner.

Alle

Frivilligsentralen, tlf. 468 18 311

Utarbeidet av ressursgruppa «Barn i rusfamilier», 2017

Tilbudsoversikt (.pdf)

Last ned oversikten over tilbud for barn/unge og foresatte i Tinn kommune i PDF-format

Back To Top