skip to Main Content

Hvilke tjenester finnes for barn og unge i Tinn kommune?


Barnevern

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barneverntjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal:

 • Henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
 • Starte undersøkelser hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven
 • Henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Praktisk opplysning

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Kontaktinformasjon

Mai Bente Sletta, barnevernleder
Telefon: 40 91 79 49
E-post: postmottak@tinn.kommune.no
Postadresse: Postboks 14, 3661 Rjukan
Besøksadresse: Ingeniør Waadens gate 8, 3660 Rjukan

Informasjon om barnevern finnes også på kommunens hjemmeside


PP-tjenesten

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal gjøre en faglig vurdering – en såkalt sakkyndig vurdering – hver gang skolen trenger å finne ut om en elev trenger tilpasset opplæring.

Det er opplæringsloven som krever at PPT gjør denne vurderingen, da PPT er både faglig kompetent og en nøytral part.

PPT skal gjøre en sakkyndig vurdering i disse tilfellene:

 • Søknad om tidlig eller utsatt skolestart
 • Spesialpedagogisk hjelp
 • Spesialundervisning
 • Fritak fra opplæring
 • Punktskriftopplæring
 • Tegnspråkopplæring
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Inntak til særskilt utdanningsprogram i videregående
 • Utvidet opplæringstid i videregående skole

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterier/vilkår

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Praktisk opplysning

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

Søknadsfrist

Henvisninger behandles fortløpende.

Saksbehandling

Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Kontaktinformasjon

Kathrine Kvåle Haatvedt, Leder PPT
Telefon: 40 91 79 49
E-post: kathrine.haatvedt@tinn.kommune.no
Postadresse: Postboks 14, 3661 Rjukan
Besøksadresse: Ingeniør Waadens gate 8, 3660 Rjukan

Informasjon om PP-tjenesten finnes også på kommunens hjemmeside


Helsestasjon

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du råd og veiledning om:

 • Barnets motoriske og psykososiale utvikling
 • Amming og morsmelk
 • Vaksinasjon
 • Ernæring
 • Språkutvikling
 • Tannhelse
 • Foreldrerollen
 • Samliv
 • Samspill
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt
 • COS-P-veiledning

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesykepleier kan også komme på hjemmebesøk.

Rjukan helsestasjon

Besøksadresse: Helsehuset, Rjukan helsestasjon, Storgt.16, 3660 Rjukan

Åpningstid: Mandag-fredag kl. 08.00-15.30

Barnekontroller: Helsesykepeier: Tirsdag kl. 08.30-15.00, lege og helsesykepleier: Onsdag kl. 08.30-13.00

Svangerskapskontroll: Lege og jordmor: Tirsdag, jordmor: Onsdag

Reisevaksinasjon: Hver fredag

Helsestasjon for ungdom: Mandag kl. 14.30-17.00. Uten timeavtale med helsesykepleier og lege

Informasjonen om helsestasjon finnes også på kommunens hjemmeside


Skolehelsetjeneste

Generelt

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Pris

Tjenesten er gratis.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.


Legevakt

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

LEGEVAKTTJENESTEN I TINN: TLF. 116117

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen.

Annen informasjon

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Informasjon om legevakt finnes også på Tinn kommunes hjemmeside


Fastlege

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

Fastlegen skal også hjelpe deg med å velge behandlingssted dersom du skal få utført en behandling på et sykehus.

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Legetjenesten: Tinn kommune har 5 fastleger og 2 turnusleger fordelt på Rjukan og Tinn Austbygd.

Rjukan legesenter

Helsehuset, Storgt. 16, 3660 Rjukan
Tlf: 35 08 29 60
Åpent: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-14.30
Telefontid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00 – 15.00
Legevakt utover kontortid: Fra kl. 14.00. Døgnvakt lørdag og søndag. Tlf. 116117

Austbygde legekontor

Tinn helsetun, 3650 Tinn Austbygd
Tlf: 35 08 23 30
Faks: 35 08 23 36
Åpent: Mandag og onsdag kl. 08.00-14.00,  fredag kl. 08.00-14.00
Legevakt utenfor kontortid: Tlf. 116117

Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge.

Pris

Du betaler egenandel. Dersom du blir tilbudt timebestilling pr. sms eller via Internett, skal du ikke betale noe ekstra for det.

Behandling og undersøkelse hos lege – egenandeler

Praktisk opplysning

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra NAV/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

helsenorge.no kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.

Hvis du ikke har internett, ring HELFO på telefon 800HELSE (800 43 573). Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet.

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

Klagemulighet

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Klage på vedtak

Informasjon om fastlege finnes også på Tinn kommunes hjemmeside


Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapi for barn og unge er første prioritert i vår tjeneste. Formålet vårt er blant annet å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom og skader, og fremme gode sosiale og miljømessige forhold. 

Kompetanseområder:  

 • Barns motoriske utvikling. Avdekking og oppfølging av barn med avvikende utvikling.  
 • Fysisk aktivitet og trening. 
 • Muskel og skjelettsystemet, behandle ved eventuelle skader.  
 • Habilitering av barn og unge med funksjonsnedsettelser 
 • Kroppslig uttrykk for psykiske problemer. 
 • Veilede og samarbeide tverrfaglig og tverretatlig, innen motorisk utvikling, aktivitet og helse.  
 • Ergonomi. 

Fysioterapeutene møter barna først på Helsestasjonen på 4mnd kontroll, der informerer vi om barnas motoriske utvikling. Vi er ellers tilgjengelig ved behov. Vi reiser også ut i barnehager for observasjon, og oppfølging.  

Fysio og ergoterapitjenesten er en del av skolehelsetjenesten. Vi er til stede på alle skolene, 4 skoler, 3 ungdomsskoler, og videregående skole ved behov. Tjenesten er gratis. Både lærere, foresatte, eleven selv, leger, psykiatritjeneste og andre, kan henvise til oss eller ta direkte kontakt.  

Faste oppgaver i skolen:  

 • Observere i gym i 1.klasse 
 • Undervise i 3.klasse om kropp og helse. 
 • Supergym for barn ved behov. 
 • Delta på ansvarsgrupper og samarbeidsmøter. 
 • Følge opp barn med funksjonsnedsettelser.  
 • Individuell behandling/oppfølging av barn ved behov. 
 • Bassenggruppe for barn med funksjons nedsettelser. 

Ergoterapi 

Ergoterapeuten kan vurdere og tilpasse arbeidsmiljø og hjemmemiljø for barn og unge. Vurdere og søke på hjelpemidler. Følge opp og justere hjelpemidler hjemme og fritid. Deltar i tverrfaglig samarbeid og møter.    

Kontaktinformasjon  

 • Barnefysioterapeut Ingebjørg Bjåen tlf.: 476 19 284.  
 • Barnefysioterapeut Line Birgitte Pedersen tlf.: 99 56 78 78.  
 • Ergoterapeut Tov Halvar Hegard tlf.: 99 56 79 20. 

Psykiske helsetjenester

Generelt

Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste.

Praktisk opplysning

Du kan kontakte lege, skolehelsetjenesten ( helsesykepleier og fysioterapeut), PPT og barnevernstjenesten hvis du er barn / ungdom og har behov for samtaler ved psykiatritjenesten.  Det er fastlege som henviser voksne. 

Psykiatritjenesten mottar henvisninger, arkiverer og sørger for at de blir behandlet.

De som kan henvise er:

 • Fastleger
 • Skolehelsetjenesten
 • PPT og barneverntjenesten
 • Spesialisthelsetjenesten

Henvisninger mottas per vanlig brevpost (evt bruke eget skjema) eller som elektronisk melding. Henvisninger sendes IKKE via Elements (saksbehandlersystemet i kommunen).

Henvisning/pasientinformasjon lavterskeltilbud fra:

 • Skolehelsetjenesten (Helsesykepleier og fysioterapeut)
 • PPT og barneverntjenesten

Instansen fyller ut skjema fra psykiatritjenesten om barnet eller ungdommen

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Annen informasjon

Kontaktinformasjon

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland,  leder psykiatritjenesten, Rjukan
Telefon: 911 76 706
Postadresse: Postboks 14, 3661 Rjukan
Besøksadresse: Storgata 9, 3660 Rjukan

Informasjon om psykiske helsetjenester finnes også på Tinn kommunes hjemmesider

Psykososialt kriseteam

Tinn psykososiale kriseteam har to vesentlige funksjoner:

 1. Samordnet ved personlige traumatiske opplevelser:
  Psykososialt kriseteam primære oppgave er å gi psykososial støtte til personer som behandlingsapparatet ikke kan ivareta på en god nok måte alene. Dette er ofte personlige kriser med få rammede personer slik som ved dødfødsel, alvorlige funksjonshemninger, krybbedød, selvmord, alvorlige voldshandlinger, ulykker og lignende. Her aktiveres kriseteamet av politi eller legevakt uten at kommunens beredskapsorganisasjon er aktivert.

 2. Aksjonsrettet ved katastrofer:
  Gi psykososial støtte i en beredskapssituasjon hvor kommunens beredskapsorganisasjon er aktivert og det kan være mange rammede. Ved behov for psykososialt kriseteam i en beredskapssituasjon vil kommunalsjef levekår aktivere kriseteamet ved hjelp av enhetsleder for Familie og helsetjenester.

Kontaktinformasjon

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland,  leder psykiatritjenesten, Rjukan
Telefon: 911 76 706
Postadresse: Postboks 14, 3661 Rjukan
Besøksadresse: Storgata 9, 3660 Rjukan

Informasjon om psykiske helsetjenester finnes også på Tinn kommunes hjemmesider


Familievernkontor

Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien. Du kan ta direkte kontakt med et familievernkontor, og alle ansatte har taushetsplikt. Samtaleterapi for par og familier er det vanligste tilbudet. Familievernkontoret tilbyr også kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstemaer. Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling:

 • ved samlivsbrudd for ektepar eller samboere med barn under 16 år
 • når foreldre som ikke bor sammen ønsker rettssak om foreldreansvar, barnets/barnas bosted eller samvær

Det finnes familievernkontor i alle fylker. De er enten statlige eller kirkelige, men er underlagt det samme lovverket og godkjennes alle av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Pris

Tilbudet er gratis.

Familievernkontoret samarbeider med helsestasjonene i sitt distrikt, særlig om fødselsforberedende kurs og kurset for nybakte foreldre, Godt samliv. Der det er aktuelt og når familien selv samtykker til det, samarbeider familievernkontoret med det kommunale barnevernet for å finne gode tiltak for hele familien. Familievernkontoret samarbeider også med skoler, sosialkontor, frivillige organisasjoner, menigheter og lignende.

Familievernkontoret i Øvre Telemark

Familievernkontoret holder til i Seljord, tlf.: 35 06 88 50

De er på Rjukan hver 14. dag

Informasjon om familievernkontoret finnes også Tinn kommunes hjemmesider


Politi

Rjukan politistasjon

Telefon: 02800
Nødnummer: 112

E-post: post.sor-ost@politiet.no
Besøksadresse: Sam Eydesgate 71, 3660 Rjukan
Postadresse: Postboks 2073, 3103 Tønsberg
Distrikt: Sør-Øst politidistrikt

Rjukan politistasjons hjemmesider

Nødnummeret 112

Nødnummeret skal kun benyttes ved nød og behov for øyeblikkelig hjelp. Nødnummeret er gratis å ringe.

Fra utlandet, tast inn 112.

Registrer deg for å sende Nød-SMS

Ring politiet 02800

Ring 02800 om du har spørsmål eller ønsker å varsle politiet om noe. Du kobles automatisk til sentralbordet eller operasjonssentralen i ditt nærmeste politidistrikt.

Fra utlandet: +47 02800

Ring nærmeste politi

Ring 02800, deretter vil du bli satt over til nærmete politi

Fra utlandet: +47 02800

Politiet jobber med vold og overgrep mot barn

Vold og overgrep mot barn er alvorlige brudd på menneskerettighetene, og noe som angår oss alle. Voksne må tro at det kan skje, og melde fra til politiet og hjelpeapparatet.

Mange barn og unge opplever at mor, far, søsken eller de selv blir utsatt for vold. Det er ikke lov til å slå eller true barn eller voksne.

Å oppleve vold som barn er svært skadelig, og familievold kan føre til varige skader hos barn. Ved å fortelle om situasjonen kan volden stoppe, og barnet og familien få hjelp.

Ring politiet og meld din bekymring hvis du mistenker at noen blir utsatt for vold i familien eller i en nær relasjon. Du kan velge å ikke oppgi din identitet.

Voldtekt og andre seksuelle overgrep er alvorlige, straffbare krenkelser, men mange kan ha vanskelig for å sette ord på det de har vært utsatt for.

 • Har du vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller mistenker at det har skjedd, ta kontakt med Overgrepsmottaket i Telemark, Skien interkommunale legevakt, Ulefossvn. 55, 3710 Skien, tel. 116 117, eller politi for hjelp og avklaring om hva du skal gjøre videre.

Jobber du med barn og unge?

Alle har et ansvar for å avverge vold i nære relasjoner. Å avverge vold opphever taushetsplikten (straffeloven § 196). Det er svært skadelig for barn å være i hjem hvor vold blir begått.

Hvis du gjennom ditt arbeid får kjennskap til at barn eller ungdom er vitne til vold eller du mistenker at barn eller ungdom utsettes for vold og trusler, har du en selvstendig plikt til å melde fra. Du kan også ringe politiet eller barnevernet for råd og veiledning.

Mer informasjon finnes på Politiets hjemmeside

Back To Top